Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Aim Beauty en een cliënt waarop Aim Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Aim Beauty
Aim Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Aim Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan Aim Beauty melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Aim Beauty 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. U ontvangt onze factuur per post. Bij het niet betalen van deze factuur zal dit verder afgehandeld worden via onze incasso kantoor.
 • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd bij Aim Beauty komt, kan de gemaakte afspraak geen doorgang hebben, dit i.v.m. onze strakke salon planning. Of Aim Beauty mag de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Aim Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon.


4. Betaling
Aim Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aim Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen (pinnen is mogelijk). Uitsluitend na overleg met Aim Beauty, en door ondertekening van een document m.b.t. betalingsregeling, is betaling in termijnen mogelijk. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een tegoed bon.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Aim Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Aim Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mochten de persoonsgegevens tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor.
Aim Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
Aim Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aim Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. 

6. Geheimhouding
Aim Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Aim Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid
Aim Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Aim Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Aim Beauty niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

8. Service
Aim Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) service op de behandeling en de producten. Deze service vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels/wimperextensions/wimperlifting/spray tan/waxen heeft laten onderhouden door een andere salon.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door Aim Beauty geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels/wimperextensions/wimperlifting/spray tan/waxen.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels/wimperextensions/wimperlifting/spray tan/waxen, zoals beschreven op de website (www.aimbeauty.nl) en in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Aim Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Aim Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Aim Beauty en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Aim Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Aim Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien de beautysalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de beautysalon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de beautysalon. De beautysalon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich bij Aim Beauty behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Aim Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Aim Beauty zijn maximaal 3 maanden geldig, na datum van afgifte.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Aim Beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.